×
प्रमुख समाचार
"श्रमाधान रोजगार मेला २०८१" मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना |
२६ माघ २०७९ , बिहिबार
दौलथ कुलुङ
अध्यक्ष
9851186467
अहिलेको स्थिति
कार्यालय भित्र
कलावती राई
कार्यपालिका सदस्य
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
सुरज राई
कार्यपालिका सदस्य
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294
अहिलेको स्थिति
कार्यालय भित्र
सरिता राई
रोजगार संयोजक
9842535326
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
अहिलेको स्थिति
कार्यालय बाहिर
...
गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नेपालको कोशी प्रदेश को भोजपुर जिल्लाको सात गाउँपालिका मध्येको एउटा गाउँपालिका (गाउँपालिका) हो। भोजपुरमा २ सहरी र ७ गाउँपालिका गरी जम्मा ९ नगरपालिका छन् ।साल्पासिलिछो नेपालको कोशी प्रदेश को भोजपुर जिल्लाको सात गाउँपालिका मध्येको एउटा गाउँपालिका (गाउँपालिका) हो। भोजपुरमा २ सहरी र ७ गाउँपालिका गरी जम्मा ९ नगरपालिका छन् ।MoFALD अनुसार साल्पसिलिछोको क्षेत्रफल 193.33

वर्ग किलोमिटर (74.65 वर्ग माइल) छ र यस नगरपालिकाको कुल जनसंख्या 2021 को नेपालको जनगणना अनुसार 12,284 छ। यो नयाँ गाउँपालिका बनाउनका लागि दोभाने, खाटम्मा, चौकीडाँडा र कुलुङ्गालाई गाभिएको थियो, जुन पहिले गाउँ विकास समिति (स्थानीय तहका प्रशासनिक गाउँहरू) थिए। यस नवगठित गाउँपालिकाको सदरमुकाम चौकीडाँडा हो


अध्यक्षको भनाई
दौलथ कुलुङ
अध्यक्ष
"श्रमाधान रोजगार मेला २०८१" मा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना |
प्रकाशित मिति : 2024/05/27 12:56:57
माटो परिक्षण शिविर संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
प्रकाशित मिति : 2024/05/17 13:53:10
आधारभुत कम्पुटर सिप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना ।
प्रकाशित मिति : 2024/05/17 13:51:56
सुन्तला विरुवाको साझेदारी रकम संकलन सम्बन्धमा ।
प्रकाशित मिति : 2024/05/14 13:35:02
परीक्षा संचालन सम्बन्धमा ।
प्रकाशित मिति : 2024/05/05 16:23:14
परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धमा ।
प्रकाशित मिति : 2024/04/26 12:51:32
आर्थिक बजेट २०८०/०८१
प्रकाशित मिति : 2023/08/22 05:43:56
बजेट तथा कार्यक्रम (आर्थिक वर्ष २०७९/८०)
प्रकाशित मिति : 2023/04/20 05:28:11
साल्पासिलिछो गाउँपालिका
प्रकाशित मिति : 2023/12/22 08:45:43
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन विधेयक २०७८
प्रकाशित मिति : 2023/09/01 05:30:48
पशु/कृषि/एकिकृत कृषि फर्म तथा समुह दर्ता कार्यविधि २०७८
प्रकाशित मिति : 2023/09/01 05:22:29
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक २०७८
प्रकाशित मिति : 2023/09/01 05:20:29
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा ब्यबस्थित गर्न बनेको ऐन २०७८
प्रकाशित मिति : 2023/09/01 05:18:52
जलश्रोत उपयोग कार्यविधी २०७८
प्रकाशित मिति : 2023/09/01 05:16:13
योजना संचालन कार्यविधि २०७८
प्रकाशित मिति : 2023/09/01 05:15:12
माटो परिक्षण शिविर संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
प्रकाशित मिति : 2024/05/17 13:55:41
सुन्तला विरुवाको साझेदारी रकम संकलन सम्बन्धमा ।
प्रकाशित मिति : 2024/05/14 13:32:31
हाम्रो सेवाहरू

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु

·     • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

·       • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गा, करचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु


सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

  बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको  प्रतिलिपि

•निवेदकका 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

• गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको

सम्झौता पत्र

• आवश्यकता हेरि सर्जमिन मुचुल्का गरिने छ 

सहायक कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा 3 दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सहायक कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान, नियमावली र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 1-1 प्रति

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: दर्ता ७ दिन सिफारिस सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान नियमावली नागरिकताको प्रमाणपत्र र

संस्था नवीकरण/ सिफारिस प्रतिलिपि । 1 प्रति

• गत आर्थिक वर्षको प्रगती प्रतिवेदन

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको अनुसार प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• वार्षिक आय प्रमाणित सम्बन्धी विस्तृत

 विवरण खुल्ने निवेदन सहित अन्य कागजात

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित विस्तृत विवरण खुल्ने निवेदन

• नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• अन्य आवश्यक कागजातहरु

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: निवेदन पेश गरेका ३ दिन मित्र
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
ईश्वर कुलुंग
अधिकृत छैठौ
९८६२२०१३२४
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०
निरज अधिकारी
सूचना प्रविधि अधिकृत
9819060223
थप पढ्नुस
नक्सा
FAQ गुनासो