×
शाखाहरु
हाम्रो सेवाहरू

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु

·     • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

·       • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गा, करचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु


सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

  बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको  प्रतिलिपि

•निवेदकका 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

• गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको

सम्झौता पत्र

• आवश्यकता हेरि सर्जमिन मुचुल्का गरिने छ 

सहायक कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा 3 दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सहायक कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान, नियमावली र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 1-1 प्रति

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: दर्ता ७ दिन सिफारिस सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान नियमावली नागरिकताको प्रमाणपत्र र

संस्था नवीकरण/ सिफारिस प्रतिलिपि । 1 प्रति

• गत आर्थिक वर्षको प्रगती प्रतिवेदन

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको अनुसार प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• वार्षिक आय प्रमाणित सम्बन्धी विस्तृत

 विवरण खुल्ने निवेदन सहित अन्य कागजात

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित विस्तृत विवरण खुल्ने निवेदन

• नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• अन्य आवश्यक कागजातहरु

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: निवेदन पेश गरेका ३ दिन मित्र
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
ईश्वर कुलुंग
अधिकृत छैठौ
९८६२२०१३२४
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०
निरज अधिकारी
सूचना प्रविधि अधिकृत
9819060223

आधारभूत कागजातहरु

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन

• निवेदकको नेपालि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

•उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँको आर्थिक ऐन जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि

• जग्गा जमिन अर्काको नाममा भए सो व्यक्ति सङ्गको सम्झौता वा मञ्जुरिनामा

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भएमा बडीमा ३ दिन मित्र
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

•निबेदनपत्र सहित संस्थाको विधान,नियमावली

 •संस्थाका सदस्यहरुको नागरिकताको

प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1-1 प्रति

•आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

•बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र वाहाल कर बुझाएको रसिद

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भएमा बडीमा ३ दिन मित्र
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• तोकिएको ढाँचामा संस्थाको निवेदन

•गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिबेदन

•आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

•बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र वाहाल कर बुझाएको रसिद

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784

आधारभूत कागजातहरु

 •कर्मचारी एवमं जनप्रतिनिधिको रहोवरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको भेलाको निर्णय

 • उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

 • उपभोक्ता समितिको निवेदन

 • वडा कार्यालयको सिफारिस

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: एक हफ्ता भित्र
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784

आधारभूत कागजातहरु

• कर्मचारी एवमं जनप्रतिनिधिको रहोवरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको भेलाको निर्णय

•उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

•उपभोक्ता समितिको निवेदन

• वडा कार्यालयको सिफारिस

• उपभोक्ता समितिको छाप

• उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि, अध्यक्ष र सचिवको मतदाता प्रतिलिपि

 •उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव अनिवार्य उपस्थिति

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784

आधारभूत कागजातहरु

• कर्मचारी एवमं जनप्रतिनिधिको रहोवरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको भेलाको निर्णय

•उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

• उपभोक्ता समितिको निवेदन

• वडा कार्यालयको सिफारिस

• उपभोक्ता समितिको छाप

• विल भर्पाई काम हुनु अघि, काम हुदै गर्दाको रकाम सम्पन्न भएपछिको फोटो सामाजिक र सार्वजनिक परिक्षण

•वडा तथा गाउँपालिकाको अनुगमन समितिको फारिस

• उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव अनिवार्य उपस्थिति

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

•घरेलु तथा सङ उद्योग बिकास समितिमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

• आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

•आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा औजार तथा अन्य सामानको बिमा सम्बन्धी कागजात

• बैंकमा रु ३ लाख मौज्दात रहेको भौचर

• तोकिएको ढांचा मा निबेदन

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784
अधिराज राई
अमिन
9862570721
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन, समुहको निर्णय, वडाको सिफारिस पत्र, फोटो

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
टिकाराम थापा
पशुपंक्षी शाखा
9869378995

आधारभूत कागजातहरु

• वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

• अपाङ्गता भएको व्यक्तिको चार प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

• अपाङ्गता भएको व्यक्तिको जन्मदर्ता अथवा

     नागरिकताको प्रतिलिपि

•अपाङ्गताको वर्गीकरणको किटान गर्ने मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: रित पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

•नागरिकताको प्रतिलिपि

• 2 प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: रित पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

•जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि

• सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• प्रमाणित ट्रेस नक्शाको प्रतिलिपि

•ब्लु प्रिन्ट नक्शाको प्रतिलिपि

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको चार किल्ला प्रमाणित गरेको सिफारिस

● मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सि बाट तयार भएको घरको नक्शा

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: कुनै उजुरी नपरेमा सूचना प्रकाशन भएको 15 दिनमा
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
अधिराज राई
अमिन
9862570721

आधारभूत कागजातहरु

•सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि

• जग्गा रजिष्ट्रेशन भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• साबिक जग्गाधनीको नामबाट गाउँपालिकामा पास भएको घरको नक्शा

• वडा कार्यालयको नामसरी सिफारिस पत्र

सहायक कागजातहरु

प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
अधिराज राई
अमिन
9862570721

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न सिफारिस

• गाउँपालिकाबाट पास भएको घरको नक्शा-3 प्रति

• घरको चारै तिरबाट खिचिएको फोटो-2 प्रति

• सम्बन्धित जग्गाधनीको पासपोर्ट साईजको 2 प्रति फोटो

•सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
अधिराज राई
अमिन
9862570721

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

• नक्शा विग्रिएको भए बिग्रेको नक्शाको प्रतिलिपि 

• साविक पास भएको घरको नक्शा

सहायक कागजातहरु



सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया



लाग्ने समय: प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
नगेन्द्र राई
कार्यालय सहयोगी
9840687192
हाम्रो सेवाहरू

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु

·     • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

·       • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गा, करचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु


सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तथा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1 प्रति

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सक्कल सिफारिस

• नागरिकतामा जन्ममिति स्पष्ट नखुलेको खण्डमा जन्ममिति खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । प्रति

• बाहिरी जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएको भएमा बसाई सराईको प्रमाणपत्र वा स्थायी बसोवास गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर/जग्गाकरचुक्ता / फुकुवा प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• घर बहालमा दिएको भए करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• व्यवसाय भएमा व्यवसायदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

  बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको  प्रतिलिपि

•निवेदकका 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

• गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको

सम्झौता पत्र

• आवश्यकता हेरि सर्जमिन मुचुल्का गरिने छ 

सहायक कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिन मुचुल्काको हकमा बढीमा 3 दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सहायक कागजातहरु

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

• निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि । प्रति र सम्बन्धित वडाको सिफारिस

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

 • निवेदकको 2 प्रति पासपोर्ट साइज फोटो

 • गैर नागरिकको हकमा घरधनी सङ्गको सम्झौता पत्र

लाग्ने समय: निवेदन पेश भएको दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
अनिस काफ्ले
प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत
9842108294
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान, नियमावली र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि 1-1 प्रति

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: दर्ता ७ दिन सिफारिस सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन पत्र सहित संस्थाको विधान नियमावली नागरिकताको प्रमाणपत्र र

संस्था नवीकरण/ सिफारिस प्रतिलिपि । 1 प्रति

• गत आर्थिक वर्षको प्रगती प्रतिवेदन

• आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको अनुसार प्रतिलिपि

• बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• वार्षिक आय प्रमाणित सम्बन्धी विस्तृत

 विवरण खुल्ने निवेदन सहित अन्य कागजात

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित विस्तृत विवरण खुल्ने निवेदन

• नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• अन्य आवश्यक कागजातहरु

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: निवेदन पेश गरेका ३ दिन मित्र
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
ईश्वर कुलुंग
अधिकृत छैठौ
९८६२२०१३२४
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०
निरज अधिकारी
सूचना प्रविधि अधिकृत
9819060223

आधारभूत कागजातहरु

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन

• निवेदकको नेपालि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

•उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँको आर्थिक ऐन जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि

• जग्गा जमिन अर्काको नाममा भए सो व्यक्ति सङ्गको सम्झौता वा मञ्जुरिनामा

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भएमा बडीमा ३ दिन मित्र
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

•निबेदनपत्र सहित संस्थाको विधान,नियमावली

 •संस्थाका सदस्यहरुको नागरिकताको

प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 1-1 प्रति

•आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

•बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र वाहाल कर बुझाएको रसिद

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भएमा बडीमा ३ दिन मित्र
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

• तोकिएको ढाँचामा संस्थाको निवेदन

•गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिबेदन

•आफ्नै घर भए सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

•बहालमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र वाहाल कर बुझाएको रसिद

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784

आधारभूत कागजातहरु

 •कर्मचारी एवमं जनप्रतिनिधिको रहोवरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको भेलाको निर्णय

 • उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

 • उपभोक्ता समितिको निवेदन

 • वडा कार्यालयको सिफारिस

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: एक हफ्ता भित्र
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784

आधारभूत कागजातहरु

• कर्मचारी एवमं जनप्रतिनिधिको रहोवरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको भेलाको निर्णय

•उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

•उपभोक्ता समितिको निवेदन

• वडा कार्यालयको सिफारिस

• उपभोक्ता समितिको छाप

• उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि, अध्यक्ष र सचिवको मतदाता प्रतिलिपि

 •उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव अनिवार्य उपस्थिति

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784

आधारभूत कागजातहरु

• कर्मचारी एवमं जनप्रतिनिधिको रहोवरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको भेलाको निर्णय

•उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि

• उपभोक्ता समितिको निवेदन

• वडा कार्यालयको सिफारिस

• उपभोक्ता समितिको छाप

• विल भर्पाई काम हुनु अघि, काम हुदै गर्दाको रकाम सम्पन्न भएपछिको फोटो सामाजिक र सार्वजनिक परिक्षण

•वडा तथा गाउँपालिकाको अनुगमन समितिको फारिस

• उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव अनिवार्य उपस्थिति

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
मणि कुमार श्रेष्ठ
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
9842086784
पवन खनाल
सह-लेखापाल
9848160428

आधारभूत कागजातहरु

• निवेदन, समुहको निर्णय, वडाको सिफारिस पत्र, फोटो

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
टिकाराम थापा
पशुपंक्षी शाखा
9869378995

आधारभूत कागजातहरु

• वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र

• अपाङ्गता भएको व्यक्तिको चार प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

• अपाङ्गता भएको व्यक्तिको जन्मदर्ता अथवा

     नागरिकताको प्रतिलिपि

•अपाङ्गताको वर्गीकरणको किटान गर्ने मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: रित पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०

आधारभूत कागजातहरु

•नागरिकताको प्रतिलिपि

• 2 प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो

• तोकिएको ढाँचामा निवेदन

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: रित पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : निःशुल्क
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
मुना बिश्वकर्मा
महिला विकास
९८४३४८६८३०
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू

आधारभूत कागजातहरु

•सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि

• जग्गा रजिष्ट्रेशन भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

• साबिक जग्गाधनीको नामबाट गाउँपालिकामा पास भएको घरको नक्शा

• वडा कार्यालयको नामसरी सिफारिस पत्र

सहायक कागजातहरु

प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन

सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
अधिराज राई
अमिन
9862570721

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न सिफारिस

• गाउँपालिकाबाट पास भएको घरको नक्शा-3 प्रति

• घरको चारै तिरबाट खिचिएको फोटो-2 प्रति

• सम्बन्धित जग्गाधनीको पासपोर्ट साईजको 2 प्रति फोटो

•सम्पति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सहायक कागजातहरु
सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया
लाग्ने समय: प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
अधिराज राई
अमिन
9862570721

आधारभूत कागजातहरु

• सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन

• नक्शा विग्रिएको भए बिग्रेको नक्शाको प्रतिलिपि 

• साविक पास भएको घरको नक्शा

सहायक कागजातहरु



सिफारिस/प्रमाणित उपलब्ध गराउने प्रक्रिया



लाग्ने समय: प्रक्रिया पुगि आएमा सोही दिन
लग्ने सुल्क : आर्थिक ऐन अनुसार
जिम्येवर साखा :
जिम्मेवार अधिकारी
सरोज अधिकारी
इन्जिनियर
9866132747
नगेन्द्र राई
कार्यालय सहयोगी
9840687192
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
हाम्रो सेवाहरू
FAQ गुनासो